لحظه هارامیگذراندیم تابه خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در آن لحظه ها بود که گذراندیم.

اخبار

آخرین کاربران